Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda in odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, akt o ustanovitvi zavoda ali drugi predpisi, sprejema letni delovni načrt zavoda, potrjuje letno poročilo ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. Svet zavoda deluje v skladu z zakonom o OŠ in odlokom o ustanovitvi Občine Horjul.

V skladu z 46. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 57-2410/2012 z dne 27. 7. 2012) Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • pet predstavnikov delavcev zavoda,
 • trije predstavniki staršev.

Svet zavoda OŠ Horjul sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanoviteljice občine Horjul
 • trije predstavniki staršev
 • pet predstavnikov zaposlenih

Svet zavoda vodi predsednik Sveta Zavoda.

Svet zavoda v šolskem letu 2017/2018

Svet zavoda v šolskem letu 2018/2019

Svet zavoda v šolskem letu 2019/20

Svet zavoda v šolskem letu 2020/21

Svet zavoda v šolskem letu 2021/22

Svet zavoda v šolskem letu 2022/23

Svet zavoda v šolskem letu 2023/24

Naloge sveta zavoda:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja;
 • sprejema program razvoja zavoda;
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programih;
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom otrok in učencev;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, ustanovitelj zavoda;
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
 • določa finančni načrt in sprejema letna poročila;
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
 • daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
 • določa o najemanju kreditov;
 • imenuje predstavnika zavoda v drugih asociacijah;
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
(Skupno 1.976 obiskov, današnjih obiskov 7)
Dostopnost