Podatki šole

Osnovna šola Horjul

Šolska ulica 44
1354 Horjul

 OS_Horjul

Telefon:  01/ 75 00 220
Faks:  01/ 75 00 229
e pošta:  o-horjul.lj@guest.arnes.si
TRR:  01362-6030652086
Matična številka:  5084423000
Davčna številka:  99488493
Nismo davčni zavezanci.

Pomembne telefonske številke

01/ 75 00 221 RAVNATELJ
Primož Garafol (primoz.garafol@oshorjul.si)
01/ 75 00 220 TAJNICA
Petra Knapič (petra.knapic@oshorjul.si)
01/ 75 00 223
031 321 279
POMOČNICA RAVNATELJA
Tanja Bergant (tanja.bergant@oshorjul.si)
01/ 75 00 222 RAČUNOVODKINJA
Darja Čufer Šibau (darja.cufer-sibau@oshorjul.si)
01/ 75 00 225 KUHINJA ŠOLA
Darja Pečevnik, Mateja Velkavrh, Veronika Trček
01/ 75 00 226 KNJIŽNIČARJI
Tanja Bergant, Natalija Kogovšek, Vesna Jurač, Nik Hlade
01/ 75 00 227 SVETOVALNA DELAVKA
Marjeta Požru Krstić
01/ 75 00 228 POMOČNICA RAVNATELJA (Vrtec)
Andreja Naglič Kumer (porodniška), nadomešča jo Maja Rebolj
01/ 75 91 126 TAJNICA, RAČUNOVODKINJA (Vrtec)
Urška Zdešar

Zavod v nadaljnjem besedilu pomeni Osnovna šola Horjul in Vzgojno varstvena enota pri Osnovni šoli Horjul. Ustanoviteljica zavoda Osnovna šola Horjul je Občina Horjul, ki ima svoj sedež na naslovu: Občinski trg 1, 1354 Horjul.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 34/03 – popr., 64/01 in 108/02), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet občine Horjul na svoji 5. seji dne 5. 6. 2003 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Horjul.

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet občine Horjul.

V šolskem letu 2017/18 je v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul 9 oddelkov, vanje je vključenih 165 otrok, v šoli pa je 17 oddelkov (en oddelek 7. razreda, vsi ostali razredi imajo po dva oddelka), vanje je vključenih 304 učencev.

Organi zavoda

Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda.

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS,   št. 86/04) izdajamo Katalog zbirk osebnih podatkov OŠ Horjul in VVE pri OŠ Horjul.